Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Рада молодих вчених Інституту біології тварин НААН


Контакти

inenbiol@mail.lviv.ua

+38 (032) 260 07 95Загальна інформація
Наразі до складу Ради молодих вчених Інституту біології тварин НААН входить 22 науковці, серед яких 1 доктор наук, 5 кандидатів наук та докторів філософії, 3 молодших наукових співробітника, 12 аспірантів та 2 фахівці.

РМВ проводить свою діяльність згідно ЗУ “Про наукову та науково-технічну діяльність”, постановами Кабінету Міністрів України, положенням про Раду молодих вчених Інституту біології тварин УААН від 15 березня 2004 року. РМВ проводить щомісячні засідання, на яких заслуховувалися проблеми, прохання, пропозиції наших молодих науковців та приймаються рішення, необхідні для вирішення поставлених питань та підтримки наших молодих вчених.

Колектив молодих учених бере активну участь у науковій діяльності Інституту.
Історія створення Ради
Рада молодих вчених Інституту біології тварин НААН (тоді Інститут фізіології і біохімії тварин УААН) була створена у 1997 році.

Із 2003 року раду перейменували на «Раду молодих вчених і спеціалістів Інституту біології тварин УААН».

У 2005 році Рада повторно отримала назву «Рада молодих вчених Інституту біології тварин НААН» і відповідна назва збереглась до сьогодні.
Діяльність Ради
Основна пріоритетність роботи РМВ спрямована на: 

1) Допомогу молодим вченим у публікації статей в журналах, які індексуються в наукометричних базах Scopus / Web of science;

2) Пошук та прийняття участі у вітчизняних та міжнародних конференціях, семінарах, форумах, наукових заходах, які є актуальними для молодих вчених Інституту; 

3) Допомогу молодим вченим у подачі матеріалів на здобуття премій, стипендій та грантових програмам;

4) Організацію щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Молоді учені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини», присвяченої видатним вченим ІБТ НААН.

5) Організацію круглих столів та семінарів за участі молодих вчених Інституту біології тварин НААН.

Члени ради:

Котик Богдан Іванович
Котик Богдан Іванович

Посада: Голова Ради молодих вчених

+380974736490
bohdan.kotuk@gmail.com
Резюме:

Посада: молодший науковий співробітник

Унікальні ідентифікатори дослідника;

ORCID ID: 0000-0001-7248-548X
Scopus Author ID: 57219975369
Google scholar citation (Bohdan Kotyk):
https://scholar.google.com/citations?user=MqWiM3QAAAAJ&hl=uk

Освіта:

2017 року закінчив кафедру фізіології людини та тварин біологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка та отримав звання магістр біології.

Із 2017 до 2021 навчався на очній (денній) за спеціальністю 091- «Біологія» в Інституті біології тварин НААН. Тема дисертаційної роботи «Біохімічні особливості впливу етилтіосульфанілату та вітаміну Е на метаболічні процеси в організмі щурів за дії Хрому шестивалентного». Науковий керівник доктор біологічних наук, професор Р.Я. Іскра.

Професійна діяльність:

У 2021 році прийнятий на посаду молодшого наукового співробітника лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин Інституту біології тварин НААН.

Наукова та діяльність:

Член Вченої ради Інституту біології тварин НААН.

Голова Ради молодих вчених Інституту біології тварин НААН.

Автор 19 наукових праць в тому числі 7 статей (5 з яких опубліковано у журналах, які індексуються в наукометричних базах даних Scopus / Web of Science) та співавтор методичних рекомендацій.

Наукові зацікавлення:
 • Метаболічні та біохімічні процеси в організмі тварин за умов інтоксикації важкими металами.
 • Роль синтетичних сульфуровмісних органічних сполук класу тіосульфонатів у профілактиці та корекції стану Cr(VI)-індукованого оксидативного стресу.
Основні публікації:
 1. Котик, Б., Іскра, Р., Сушко, О., Слівінська, О., Климець, Г., Бучко, О., Пилипець, А., & Приймич В. (2019). Вплив етилтіосульфанілату та хрому (VI) на стан про/антиоксидантної системи в крові щурів. Біологія тварин, 21(4): 38–45. doi: 10.15407/animbiol21.04.038
 2. Kotyk, B. І., Iskra, R. Ya., Slivinska, O. M., Liubas, N. M., Pylypets, A. Z., Lubenets, V. I., & Pryimych, V. I. (2020). Effects of ethylthiosulfanylate and chromium (VI) on the state of pro/antioxidant system in rat liver. The Ukrainian Biochemical Journal, 92(5): 78–86. doi: 10.15407/ubj92.05.078
 3. Kotyk, B., & Iskra, R. (2021). Effects of ethylthiosulfanylate and chromium (VI) on the state of glutathione antioxidant system and oxidative stress markers content in rat kidneys. Current Applied Science and Technology, 21(4): 761–773. doi: 10.14456/cast.2021.61
 4. Котик, Б, & Іскра, Р. (2021). Ліпідний склад плазми крові щурів за дії етилтіосульфанілату і хром (VI)-індукованої токсичності. Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 85: 18–25. doi: 10.30970/vlubs.2021.85.02
 5. Kotyk, B., Iskra, R., & Lubunets, V. (2022). Antioxidant effect of the complex action of vitamin E and ethylthiosulfаnylate in the liver and kidneys of rats under conditions of chrome (VI)-induced oxidative stress. Biointerface Research in Applied Chemistry, 12(2): 1405–1420. doi: 10.33263/BRIAC122.14051420
 6. Kotyk, B. I., Iskra, R. Ya., & Merlavsky, V. M. (2023). Features of the influence of S-ethyl-4-aminobenzene thiosulfonate on some biochemical parameters of rat blood under the condition of Cr(VI) intoxication. Studia Biologica, 17(1): 49–60. doi:10.30970/sbi.1701.701
 7. Liubas, N. M., Iskra, R. Ya., Kotyk, B. І., Monka, N. Ya., Lubenets, & V. I. (2022). Prooxidant-antioxidant profile in tissues of rats under the action of thiosulfonate esters. The Ukrainian Biochemical Journal, 94(6): 18–29. doi: 10.15407/ubj94.06.018

Кремпа Катерина Михайлівна
Кремпа Катерина Михайлівна

Посада: Секретар Ради молодих вчених

+380982475059
krempakatia@gmail.com
Резюме:

Посада: фахівчиня

Унікальні ідентифікатори дослідниці:Досвід роботи:

16.06.2021 - фахівчиня лабораторії інтелектуальної власності Інституту біології тварин НААН.

Освіта: 
 • 2015 – 2021 рр – студентка  Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • 2021р і дотепер − аспірантка Львівського національного університету імені Івана Франка.
Дослідницькі проекти:

«Трансформація оселищ і її вплив на зообіоту заходу України за сучасних умов кліматичних змін» (Львів,Україна) (2022)

Наукові інтереси:

 • Дослідження земноводних, плазунів, птахів, фітотестування стану забруднення навколишнього середовища, екологія.
 • Членство в професійних спілках:
 • Західноукраїнське орнітологічне товариство
 • Українське герпетологічне товариство
Основні публікації:
 1. Кремпа К.М., Савицька О.М. Еколого-біологічні характеристики Лісопарку Погулянка м.Львова// XV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів 9-11 квітня 2019). ―C.200-201.
 2. Кремпа К. М., Лучка Д. Р. Антропогенний вплив на земноводних на прикладі м. Львова // Особистість в екстремальних умовах : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 травня 2019 р., м. Львів). Львів, 2019―С. 140.
 3. Кремпа К., Савицька О. Фенологія тритонів штучних водойм м. Львова // Матеріали міжнародної зоологічної конференції «Фауна України на межі ХХ–ХХІ ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій», присвяченої 220 річниці від дня народження О. Завадського (м. Львів – смт. Шацьк 12–15 вересня 2019 р.). – Львів, 2019. – С. 104 – 105.
 4. Кремпа К. М., Савицька О. М. Штучні водойми парку «Погулянка», як середовище існування гребінчастого Triturus сristatus (Laurenti, 1768)) і звичайного Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) тритонів // Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2019 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 13-14.11.2019 р.). — Київ, 2019. — (Зоологічний кур’єр, № 13.) — С.14.
 5. Кремпа К. М. Фенологічна характеристика гребінчастого тритона (Triturus сristatus (Laurenti, 1768) на території Лісопарку «Погулянка» (м. Львів), як виду, рекомендованого до Червоної книги України// Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2020» / XXІI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2020. – 457– 458 с.
 6. Кремпа К. М., Жуленко В. К. Вплив спекуляцій змі на громадську обізнаність стосовно співіснування з рептиліями // Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей XVІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 19–21 квітня 2021 р.). – Львів, 2021. – 130− 131 С.
 7. Жуленко В., Шеремета Р., Гедзюк В., Кремпа К., Шидловський І. Якісний склад зимової орнітофауни міських агломерацій черкаської та львівської областей// Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей XVІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 19–21 квітня 2021 р.). – Львів, 2021.− 153 С.
 8. Krempa K., Luchka D. Species diversity of amphibians and reptiles on the territory of Pogulyanka Forest Park (Lviv City) // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», присвячену 100 річниці від дня народження Костя Адріановича Татаринова (м. Львів − см. Шацьк, 9−12вересня).−Львів, 2021.−12−13С.
 9. Krempa К.,  Zhulenko V. Observation of birds of the Нeron family on the territory of Dublyany City// Матеріали  IV (XV) Міжнародної конференції молодих учених „Наукові основи збереження біотичної різноманітності” ( Львів, 28 жовтня ). Львів, 2021.118 С.
 10. Кремпа К М. Спостереження чайок (Vanellus vanellus) в агроценозах м. Дубляни (Львівська ОТГ) // ХX Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, присвяченої 90-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора, члена-кореспондента НААН, заслуженого діяча науки і техніки України Макара Івана Арсентійовича Журнал Біології тварин Вип.2. Том 24, Львів, Україна, 19 травня - Львів : Столом, 2022. - С. 45.
 11. Кремпа К.М. Видове різноманіття птахів ряду лелекоподібні (Сiconiiformаes)території м. Дубляни//  Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», присвяченої115-й річниці від дня народження Всеволода Ілліча Здуна : Збірник тез, Львів, Україна, 8-11вересня - Львів: Столом, 2022. - С. 81.
 12. Krempa K. observations of birds of the Heron family (Ardeidae) in the Upper Dniester Basin//Youth and Progress of Biology: Abstracts of XIX International Scientific Conference for Students and PhD Students (Lviv, April 26–28, 2023). – Lviv: Halych-Press, 2023. 122 p

Андрошулік Руслан Леонідович
Андрошулік Руслан Леонідович

Посада: Заступник голови Ради молодих вчених

+380974909188
androshulikruslan@gmail.com
Резюме:

Посада: аспірант

Унікальні ідентифікатори:


Освіта:

Здобув ступінь магістра в Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького (2018р.).

Із 2019 р. і дотепер − аспірант в Інституті біології тварин НААН за спеціальністю Ветеринарна медицина.

Наукові інтереси:
 • Дослідження механізмів впливу цитратів мікроелементів та імунобіотика на організм бджіл.
 • Адаптаційні процеси у сільськогосподарських тварин за впливу екологічних та кліматичних чинників.
Повернення до списку