Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

Виступ Ярослава Гадзала на засіданні Національної ради України з питань розвитку науки і технологій 01.03.2023

Виступ Ярослава Гадзала на засіданні Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Днями відбулося засідання Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. Порядок денний включав питання: "Про результати реформування Національної та національних галузевих академій наук України у 2021-2022 роках". Доповіді президентів академій з цього питання розглянуті і позитивно сприйняті членами Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Від Національної академії аграрних наук України з доповіддю виступив її президент академік НААН Ярослав Гадзало:

Шановні члени Національної ради!

Розпорядженням Кабінету Міністрів України (від 4 серпня 2021 року № 911-р) щодо реформування Національної академії аграрних наук України передбачено виконання 14 пунктів основних заходів.

Реалізація яких забезпечила:

Визначення переліку земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні НААН, встановлено площі ділянок, які використовуються неефективно, або що до яких відбулося незаконне відчуження, підготовлено пропозиції щодо підвищення ефективності їх використання.

Загальна площа землекористування наукових установ, організацій та підприємств НААН становить 487,1 тис. га, з них рілля – 383,3 тис. га. Із загальної площі землекористування, площа яка посвідчена Державними актами на право постійного користування землею, становить 440,7 тис. га. У тому числі земельні ділянки, які внесені до Державного земельного кадастру і яким присвоєні кадастрові номери – 393,5 тис. га. Загальна площа земельних ділянок, право постійного користування якими внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень становить 352,7 тис. га, яка внесена до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Крім того, підготовлено пропозиції щодо підвищення ефективності використання земельних ділянок в системі НААН.

Упорядковано перелік об’єктів державної власності, які входять до майнового комплексу Академії, визначено об’єкти нерухомості, які не використовуються або використовуються неефективно, або щодо яких відбулося незаконне відчуження. Підготовлено пропозиції щодо підвищення ефективності використання державного майна. Із загальної кількості об’єктів нерухомого майна, тобто з 14173 будівель та споруд проведено державну реєстрацію і оформлено право постійного оперативного управління або господарського відання на 3963 об’єкти. Поряд з цим, на 6382 об’єкти оформлено технічні паспорти, у тому числі: будівлі – 5938, споруди – 444. Ця робота продовжується.

За результатами проведеної інвентаризації нерухомого майна, виявлено 127 об’єктів, що використовується неефективно, і по них готується пропозиції про передачу їх до Фонду держмайна України. 1825 об’єктів не використовуються в господарській діяльності установ та державних підприємств, з яких 1214 перебувають в аварійному стані та підлягають списанню. Також на балансі наукових установ, підприємств та організацій Академії обліковується житловий фонд в кількості 1812 об’єктів, який доцільно передати в комунальну власність. Ця робота продовжується.

За результатами проведеної інвентаризації, виявлено, що 28196 транспортних засобів перебувають у несправному стані, не використовується - 1598; машини та обладнання відповідно 75 та 191.

Пропонуються такі шляхи вирішення проблемних питань: зняти з обліку об’єкти житлового фонду; списати будівлі та споруди, які перебувають в стані руйнації, а їх ремонт недоцільний; передати у комунальну власність системи електропостачання, інші комунікації, дороги та інші об’єкти. Списати транспортні засоби в кількості 1146, машини обладнання – 170 одиниць, що мають 100% зносу.

Президією академії ефективно проводиться реформування мережі установ з врахуванням вимог сьогодення. При цьому 72 юридичних особи Академії із загальною площею земельних ділянок 108,3 тис. га вже передано до сфери управління Фонду державного майна України відповідно до розпорядження Уряду.

Академія постійно проводить моніторинг та аналіз результативних показників виконання бюджетних програм, а  підсумки їх заслуховуються на засіданні Президії НААН за півріччя, за три квартали та за рік. Предметом оцінювання є визначення ефективності наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності наукових установ НААН за показниками основних напрямів їх діяльності.

Президією Академії введено в дію «Положення про порядок формування та розподілу коштів державного бюджету між науковими установами відання НААН». Крім того, створено Робочу комісію, яка визначає обсяги фінансування видатків з бюджету для наукових установ та цільового і ефективного їх використання.

Постановою Президії НААН утворено Координаційну раду Національної академії аграрних наук України, затверджено її персональний склад із залученням представників центральних органів виконавчої влади, наукових організацій, наукоємних виробничих об’єднань, закладів вищої освіти, представників громадськості. На засіданнях ради розглядався стан виконання плану заходів з реформування Академії.

На виконання вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо уточнення деяких положень» Загальні збори Національної академії аграрних наук України затвердили нову редакцію Статуту НААН, який є в публічному доступі на офіційному сайті Академії.

Проведено упорядкування структури штатного розпису апарату Президії НААН шляхом скорочення одного управління. Чисельність наукових працівників установ Академії зменшилась майже на 10%.

При наукових установах НААН функціонують спільні кафедри із закладами вищої освіти, виконуються понад 130 спільних проєктів, участь у виконанні яких беруть 27 установ Академії і понад 50 закладів вищої освіти. Наукові установи Академії традиційно залишаються ефективною науково-експериментальною базою для проходження навчальної та виробничої практики студентами закладів вищої освіти.

Відповідно до нормативних вимог установи НААН успішно пройшли державну атестацію: до І класифікаційної групи віднесено 25 наукових установ; до ІІ групи – 52; до ІІІ групи – 8 наукових установ.

На виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України утворено шляхом злиття декількох установ Інституту механіки та автоматики агропромислового виробництва та Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства, що є ефективною реакцією на глобальні процеси зміни клімату. Підготовлено пропозиції щодо перепідпорядкування наукових установ та їх ліквідації. До сфери наукової координації Академії включено ТОВ «Науковий центр «Український інститут вина».

Теми фундаментальних досліджень наукових установ НААН на 2021-2025 роки були позитивно оцінені Експертною радою з питань оцінювання тем фундаментальних досліджень при Національній академії наук України.

На виконання Витягу з протоколу № 96 засідання Кабінету Міністрів України від 12 липня 2022 року наукова тематика НААН погоджена з Міністерством оборони України та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості, як тематика, результати якої націлені на досягнення продовольчої безпеки країни та нових продуктів для ефективного відновлення України на сучасному етапі та у післявоєнний період.

На засіданнях Координаційно-методичних рад головних установ з виконання 43-х Програм наукових досліджень Академії розглянуто результати досліджень, дана оцінка їх наукової і практичної значимості.

Для сприяння наукового росту талановитої молоді в Академії започаткована Премія «За кращу наукову доповідь молодого ученого НААН з фундаментальних і прикладних досліджень» і щорічно проводиться Конкурс. Нині ведеться підготовка фахівців вищої кваліфікації в установах НААН за 12-ма галузями знань та 20-ма спеціальностями.

В Академії функціонують 13 наукових об’єктів, які мають статус національного надбання.

З метою активізації наукових досліджень і впровадження інноваційних розробок з врахуванням потреб регіонів за ініціативи Академії створено п’ять міжрегіональних наукових центрів НААН, до складу яких залучені представники закладів вищої освіти, бізнесових структур та громадських організації.

На сьогодні Академія реалізує багато напрямів співпраці наукових установ із закладами вищої освіти, особливо аграрного профілю, з Національною академією наук України, Національною академією медичних наук України, спілками сільськогосподарських виробників України, з Асоціацією фермерів та приватних землевласників, дорадчими службами та іншими професійними спілками та об’єднаннями. Вчені академії приймають активну участь в роботі українсько-німецького політичного агродіалогу.

Наукові установи постійно проводять роботу з рекламування та пропаганди завершених наукових розробок шляхом представлення їх на понад 90 демонстраційних полігонах, днях поля, на виставкових заходах. Зокрема, на полігоні Виставково-інноваційний центру НААН представлено понад 1200 сортів і гібридів з 76 сільськогосподарських культур. Я з великим задоволенням запрошую учасників сьогоднішньої зустрічі відвідати наш інноваційний полігон.

Вчені Академії широко популяризують свої наукові здобутки, зокрема впродовж 2022 року було видано 91 монографію, 56 підручників та довідників, 201 методичну рекомендацію, 1859 наукових статей, 2439 тез наукових конференцій. Опубліковано 371 статтю у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та/або Web of Science.

Установи НААН поліпшують свою діяльність щодо інтеграції в європейський і світовий науковий простір. Укладені договори про співпрацю з 67-и науковими установами 42-ох країн світу. Академія є співзасновником Європейської спілки Академій Аграрних Наук та входить до складу понад 120-и міжнародних наукових асоціацій та об’єднань. У 2022 році НААН виконувала 208 спільних міжнародних наукових проєктів, з них 51 угода пролонгована з 2021 року; отримано 14 грантів.

На завершення хотів би сказати велике спасибі Вам, шановний пане Міністре, і членам Національної ради за підтримку науки в надзвичайно складний для України час – час війни із московським агресором, та заодно попросити Вас: зробити все можливе для підняття і підтримки іміджу вітчизняної науки в суспільстві, так як економічного розвитку і прогресу неможливо досягти без науки, а також на всіх рівнях працювати над відновленням шани і поваги як до праці науковців, так і до самих науковців, які складають основу інтелігенції та еліти нашого суспільства. Як показала війна, науковці є великими патріотами України.

СЛАВА УКРАЇНІ!

Повернення до спискуНовини України

Пошук: