Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Рада молодих вчених Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН


Контакти

dnsgb_uaan@ukr.net

(044)258-21-45; (044)258-21-42Загальна інформація
Рада молодих вчених (далі – РМВ) Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН є добровільною, самостійною громадською організацією молодих вчених з напряму історії науки і техніки без створення юридичної особи. РМВ діє на основі «Статуту Ради молодих вчених Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН», затвердженого Вченою радою установи (протокол № 2 від 04.02.2021 р.).

Метою Ради молодих вчених ННСГБ НААН є представництво, захист і реалізація, професійних, інтелектуальних і соціально-економічних прав та інтересів молодих вчених. Діяльність Ради спрямована на всебічне сприяння науковій, інноваційній, винахідницькій та іншій професійній та творчій діяльності молодих вчених, збереження та розвиток інтелектуального потенціалу наукової молоді, виховання наукових кадрів. 
Історія створення Ради
Рада молодих вчених ННСГБ НААН була створена для підтримки та допомоги молодим науковцям установи у 2008 р. Її очільницею до кінця 2020 р. була кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, завідувачка сектору архівів ННСГБ НААН – Т. Р. Грищенко. З початку 2021 р. керівництво і склад Ради молодих вчених ННСГБ НААН оновлено, окреслено нові завдання і напрями діяльності громадської організації. РМВ очолила доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник сектору наукової бібліографії та біографістики ННСГБ НААН – І. О. Демуз.
Діяльність Ради
Основні завдання:

1) стимулювання професійної діяльності молодих учених, сприяння підвищенню їхнього професійного рівня та реалізації творчої активності;

2) консультативна підтримка молодих вчених з питань науково-дослідницької діяльності, захисту прав інтелектуальної власності;

3) сприяння міждисциплінарним дослідженням, мобільності молодих вчених, сприяння залученню молодих вчених до виконання перспективних наукових проєктів;

4) участь в організації конференцій, семінарів, конкурсів молодих вчених, циклів лекцій провідних вчених України;

5) подання пропозицій до Вченої Ради ННСГБ НААН щодо кандидатів на отримання іменних стипендій, премій, нагород тощо;

6) сприяння активній участі представників молодих вчених у різних напрямках діяльності ННСГБ НААН;

7) збір і розповсюдження інформації про фонди та організації, що здійснюють грантову підтримку наукових досліджень;

8) сприяння в отриманні оперативної інформації про проведення наукових заходів, конкурсів та грантів, можливості публікації наукових статей у вітчизняних та закордонних виданнях;

9) допомога у вирішенні соціальних проблем молодих вчених;

10) здійснення громадського контролю за дотриманням прав та обов’язків молодих вчених;

11) організація співпраці з молодими вченими та фахівцями інших наукових установ та закладів вищої освіти, підприємств, в тому числі, іноземними, громадськими об’єднаннями та молодіжними організаціями;

12) сприяння у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають в освітній та науково-дослідній діяльності;

13) участь молодих вчених у якості стейкхолдерів у періодичному перегляді й оновленні освітньо-наукових програм, за якими відбувається підготовка здобувачів вищої освіти, аналіз пропозицій здобувачів щодо покращення якості освітнього процесу в ННСГБ НААН;

14) здійснення інших видів діяльності, що відповідають виконанню мети Ради і які не заборонені статутом ННСГБ НААН та чинним законодавством України.

За період діяльності Ради молодих вчених ННСГБ НААН нею ініційовано та проведено близько 100 наукових заходів і проєктів, направлених на підвищення професійного рівня наукової молоді та відстоювання їхніх інтересів на загальнодержавному рівні.
08.09.2022

Члени ради:

Демуз Інна Олександрівна
Демуз Інна Олександрівна

Посада: Голова Ради молодих вчених

+380676064502
demuz_inna@ukr.net
Резюме:

ОСВІТА: вища (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (спеціальність «Історія», 2005 р.); Центральноукраїнський національний технічний університет (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 2017 р.).

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ: доктор історичних наук, професор. Тема докторської дисертації «Наукові товариства на теренах України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: історіографія» (спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; 2015 р.). У 2020 р. присвоєно вчене звання професора кафедри документознавства.

ПОСИЛАННЯ НА ПРОФІЛІ:
РЕЗЮМЕ:

1983 р. народження, у 2000-2005 рр. навчалася в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди; після закінчення історичного факультету вузу здобула кваліфікацію викладача історичних дисциплін (2005 р.).

У 2005-2008 рр. навчалася в аспірантурі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди; у 2008 р. достроково у Спеціалізованій вченій раді Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького захистила кандидатську дисертацію на тему «Українське питання в Російській імперії на початку ХХ ст.: історіографія» (07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). У 2015 р. захистила докторську дисертацію на тему «Наукові товариства на теренах України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: історіографія» за тією ж спеціальністю.

У 2014 р. отримала вчене звання доцента кафедри історії та культури України, у 2020 р. – вчене звання професора кафедри документознавства.

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти на посадах викладача, доцента, професора складає 11 років. З 2008 р. почала працювати на кафедрі історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». У 2015-2019 рр. – завідувач кафедри документознавства згаданого університету. 

З 3 січня 2020 р. до 28 лютого 2022 р. – головний науковий співробітник відділу науково-методичної роботи та реферування Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України (м. Київ).

З 1 березня 2022 р. дотепер – головний науковий співробітник сектору наукової бібліографії та біографістики Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України (м. Київ).

У 2019 р. проходила стажування в Університеті національного та світового господарства (м. Софія, Болгарія) (тема «Менеджмент у сфері документаційно-інформаційної діяльності: європейський досвід»).

Багато років була членом журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Історичні науки», входила до складу журі манівських робіт.

Науково-редакторська робота: член редакційної колегії ряду наукових фахових видань України – «Переяславський літопис», «Наукові записки з української історії», «Соціум. Документ. Комунікація», «Український нумізматичний щорічник», «Часопис української історії», «Історія науки і біографістика».

Участь в атестації кадрів вищої кваліфікації: з 2009 р. – вчений секретар, а з 2016 по 2020 рр. – голова Спеціалізованої вченої ради К 27.053.02 з захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»). Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.373.01 у Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці з захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки.

Має досвід участі в одноразових спеціалізованих вчених радах (у якості голови, а також офіційного опонента).

Здійснює керівництво аспірантами за спеціальністю 032 «Історія та археологія». Має захищеного здобувача ступеня доктора історичних наук.

Участь в експертизі наукових робіт: 2016-2020 рр. – член експертної ради Міністерства освіти і науки України з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених (Секція «Правові, філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист свободи і національної безпеки України та її громадян на шляху євроінтеграції»).

У 2020 р. була експертом Національного фонду досліджень України.

З 2019 р. по теперішній час – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (за спеціальностями 032 «Історія та археологія» і 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»).

З 2022 р. експерт Українського культурного фонду.

Член Національної спілки краєзнавців України, член Спілки архівістів України, член Асоціації документознавців України.

Участь у грантових програмах: отримала грант від Наукового Товариства ім. Т. Шевченка в Америці (Стипендійний фонд ім. Юрія Кузіва) для проведення наукових досліджень (2017-2019 рр.); грант Президента України за конкурсним проектом (договір № Ф75/226-2018) Державного фонду фундаментальних досліджень для проведення наукового дослідження на тему «Український націотворчий проект» П. Стебницького (1862-1923 рр.)» (2018 р.).

Нагороди. Стипендія Кабінету Міністрів України (1.09.2007 – 1.09.2008 рр.); Премія Президента України для молодих вчених 2016 р. (Указ Президента України № 509/2016 від 17 листопада 2016 р.); іменна стипендія Верховної Ради України для молодих вчених – докторів наук (2021 р.); Медаль № 169 «За збереження національних традицій» (Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання громадян «Країна», Наказ № 11 від 01.11.2016 р.); Подяка Міністерства освіти і науки України (за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність), червень 2017 р.; грамоти університету.

Коло наукових інтересів: теоретико-методологічні аспекти історіографії, джерелознавства та епістолології, розвиток науки і техніки в Україні, діяльність наукових товариств України другої половини ХІХ – початку ХХ ст., видавничий сектор України, підготовка фахівців з документознавства, біографічні студії, у тому числі інтелектуальна біографістика.

Автор понад 180 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 6 публікацій, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Web of Science і Scopus, 3 одноосібних і 4 колективних монографій.

Підгайна Тетяна Миколаївна
Підгайна Тетяна Миколаївна

Посада: заступник голови Ради молодих вчених

(044)2582142; +380963512245
pidgayna2012@ukr.net
Резюме:

ОСВІТА: У 2011 р. закінчила історико-юридичний факультет Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та одержала кваліфікацію – вчитель історії та правознавства.

ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ: англійська

ПОСИЛАННЯ НА ПРОФІЛІ:

Scopus/WoS ID: http://dx.doi.org/10.21521/mw.6567 http://dx.doi.org/10.21521/mw.6631 

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ: кандидат історичних наук (2015). Спеціальність: 07.00.07 – історія науки й техніки. Тема дисертації: «Діяльність К. І. Осьмака з науково-організаційного забезпечення сільського господарства України (1910–1920-ті роки ХХ ст.)».

РЕЗЮМЕ:

Народилася 30 квітня 1988 р., село Підлісне Козелецького району (нині – Чернігівський р-н) Чернігівської обл., Україна.
Упродовж 2012–2015 рр. навчалася в аспірантурі Державної (з грудня 2012 р. Національної) наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України.

Т. М. Підгайна працює в ННСГБ НААН з січня 2014 р. на посадах молодшого, наукового співробітника відділу документного забезпечення та збереження наукових фондів, а також старшого наукового співробітника сектору архівів.

З січня 2018 р. – учений секретар ННСГБ НААН. Крім того виконує обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 26.373.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки, яка функціонує при ННСГБ НААН.

З КОЛЕКТИВОМ ВИКОНУЄ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА НАПРЯМОМ: Дослідження історії становлення та розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.) як модель організації науки.

ДОСЯГНЕННЯ

Вивчаючи розвиток сільського господарства України першої третини минулого століття та його науково-освітнього забезпечення, вперше в українській історіографії комплексно дослідила життя, діяльність та наукову спадщину вченого, державного діяча, одного з організаторів сільськогосподарської дослідної справи в Україні К. І. Осьмака.

Під науковим керівництвом Т. М. Підгайної кандидатські дисертаційні дослідження за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки захистили 3 аспіранти: І. А. Сиченко (27.10.2017 р.), В. Г. Ничкалюк (30.11.2018 р.), Ю. Л. Лукашевич (14.05.2021 р.).

Т. М. Підгайна є авторкою понад 40 наукових праць з питань історії аграрної науки й освіти України. Має 1 зареєстроване авторське свідоцтво на твір (№ 92389 від 23.09.2019 р.).

Нагороджена Цінним подарунком депутатської фракції політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (2014 р.), Почесною грамотою Полтавської обласної ради (2015 р.), Грамотою Міністерства освіти і науки України (2016 р.), Премією Президії Національної академії аграрних наук України «За кращу наукову доповідь молодого вченого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень» (2016 р.), Подякою Прем’єр-Міністра України (2017 р.), Премією Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (2018 р.), Подякою НААН (2018 р.), Почесною відзнака Міністерства культури України «За багаторічну плідну працю в галузі культури» (2019 р.), Грамотою Київської міської профспілки працівників агропромислового комплексу України (2020 р.).

Редька Сергій Олегович
Редька Сергій Олегович

Посада: Секретар Ради молодих вчених

+380661664259
redka1941@gmil.com
Резюме:

ОСВІТА: магістр Університету Григорія Сковороди в Переяславі, спеціальність: 014.03 «Середня освіта» (Історія)

ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ: польська

РЕЗЮМЕ:

1998 р. народж., у 2021 р. здобув повну вищу освіту в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі за спеціальністю 014.03 «Середня освіта» (Історія), кваліфікація «викладач історії». З 2021 р. розпочав навчання в аспірантурі Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН за спеціальністю 032 – Історія та археологія. З 2021 р. обраний секретарем Ради молодих вчених ННСГБ НААН.
Повернення до списку