Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Рада молодих вчених Інституту садівництва НААН


Контакти

+38 (096) 961 69 16Загальна інформація
Рада молодих вчених Інституту садівництва НААН створена з метою об’єднання наукової молоді, висловлення їх інтересів в професійній сфері, всебічного сприяння молоді у науковій діяльності, збереження та розвитку її інтелектуального потенціалу, реалізації творчих інтересів молодих вчених.

Молодими вченими ІС НААН вважаються кандидати і доктори наук, докторанти, аспіранти, здобувачі, наукові співробітники і спеціалісти Інституту віком до 35 років включно, які займаються науково-дослідною роботою.
Діяльність Ради
Основні завдання Ради:
  • підтримувати наукову спадкоємність, зберігати наукові школи і напрямки ІС НААН;
  • надавати молодим ученим інформаційну, методичну та організаційну допомогу при підготовці дисертаційних робіт та клопотати перед адміністрацією ІС НААН про надання пільг при виданні авторефератів, публікацій наукових праць, стажуванні, а також при поїздках на наукові і науково-технічні конференції;
  • вести інформаційну підтримку наукової молоді шляхом пошуку і розповсюдження даних про фонди, грантову підтримку молодих вчених, наукові та науково-технічні конференції та симпозіуми;
  • сприяти поширенню (впровадженню) результатів наукових досліджень молодих вчених і спеціалістів.
  • сприяти професійному зростанню наукової молоді ІС НААН, розвитку молодіжних наукових ініціатив і закріпленню молодих наукових кадрів у штаті Інституту;
  • сприяти організації наукових шкіл, конференцій, семінарів, симпозіумів, зокрема міжнародних, які проводяться на базі ІС НААН;
  • сприяти представленню, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-побутових інтересів і прав молодих вчених і спеціалістів ІС НААН.
  • клопотати перед адміністрацією ІС НААН при вирішенні житлових і побутових проблем молодих вчених і спеціалістів Інституту.

Члени ради:

Телепенько Юлія Юріївна
Телепенько Юлія Юріївна

Посада: Заступниця голови Ради молодих вчених

+380969489876
juli23@meta.ua
Резюме:

ОСВІТА: вища (Національний університет біоресурсів і природокористування України) за спеціальністю : «Плодоовочівництво і виноградарство» та здобула кваліфікацію – дослідник із плодоовочівництва та виноградарства. 

ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ: англійська.

ПОСИЛАННЯ НА ПРОФІЛІ: НАУКОВИЙ СТУПІНЬ: кандидат сільськогосподарських наук (2019). Спеціальність: 06.01.07 – плодівництво. Тема дисертації: «Адаптивний потенціал та продуктивність ожини (Rubus subg. Eubatus Focke) за умов правобережної частини Західного Лісостепу України».

РЕЗЮМЕ:

Ю.Ю. Телепенько народилась 7 червня 1990 р., с. Саливонки Васильківського району (нині – Білоцерківський р-н) Київської області.

У 2013 р. здобула повну вищу освіту у Національному університеті біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Плодоовочівництво і виноградарство». 

У 2011-12 рр. працювала в Українській державній помологічно-ампелографічній інспекції на посадах провідного агронома – державного інспектора з розсадництва відділу експертизи проектів і контролю за закладкою багаторічних насаджень, головного агронома відділу розсадництва та якості садивного матеріалу і маточників багаторічних насаджень – державного інспектора з розсадництва. 

Із 2012 до 2014 рр. працювала в Державній інспекції сільського господарства України на посаді головного спеціаліста відділу атестації на право виробництва насіння та садивного матеріалу Департаменту контролю насінництва та розсадництва.

У 2014 році вступила до аспірантури при кафедрі садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка Національного університету біоресурсів і природокористування України за спеціальністю 06.01.07 – плодівництво. Основним напрямком досліджень було вивчення адаптивних властивостей інтродукованих сортів ожини з метою удосконалення сортименту на підставі встановлення господарсько-біологічних особливостей нових сортів та їх адаптивності в ґрунтово-кліматичних умовах правобережної частини Західного Лісостепу України для подальшого сортовивчення та впровадження в селекційні програми.

Із 2017 року Ю.Ю. Телепенько працює в Інституті садівництва Національної академії аграрних наук на посадах молодшого наукового, наукового та старшого наукового співробітника лабораторії фізіології рослин та мікробіології. 

У 2019 році здобула науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук успішно захистивши дисертацію на тему: «Адаптивний потенціал та продуктивність ожини (Rubus subg. Eubatus Focke) за умов правобережної частини Західного Лісостепу України» за обраною спеціальністю.

Наразі разом з колегами Ю.Ю. Телепенько здійснює дослідження в рамках програм 22.01.03.01 Ф «Розроблення науково-обгрунтованої концепції розвитку галузі садівництва України в умовах зміни клімату» та 22.01.03.02 Ф «Наукове обґрунтування прийомів регулювання функціонального стану плодових і ягідних рослин з метою екологізації технологій їх вирощування». Основною темою досліджень є "Адаптивність сортів ягідних та сорто-підщепних комбінувань плодових культур в умовах зміни клімату".

Є автором понад 30 наукових праць. Регулярно проходить курси з підвищення кваліфікації в наукових установах НААН України та має відповідні сертифікати. Проводить лекційні і практичні заняття здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософії із спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство» Інституту садівництва НААН з дисципліни «Фізіологічні методи діагностики стійкості рослин до впливу абіотичних чинників довкілля».

У 2022 році Ю.Ю. Телепенько стала здобувачем стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Яремко Надія Олександрівна
Яремко Надія Олександрівна

Посада: Голова Ради молодих вчених

+380986762607
nadiiayaremko@gmail.com
Резюме:

ОСВІТА: вища (Національний університет біоресурсів і природокористування України) за спеціальністю : «Плодоовочівництво і виноградарство» та здобула кваліфікацію – дослідник із плодоовочівництва та виноградарства. 

ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ: англійська.

ПОСИЛАННЯ НА ПРОФІЛІ: 


НАУКОВИЙ СТУПІНЬ: кандидат сільськогосподарських наук (2016). Спеціальність: 06.01.07 – плодівництво. Тема дисертації: «Обґрунтування елементів технології вирощування відсадків фундука в Правобережному Лісостепу України».

РЕЗЮМЕ:

Н.О. Яремко народилась 20 січня 1990 р., смт Чабани Києво-Святошинського району (нині – Фастівський р-н) Київської області.

У 2012 р. здобула повну вищу освіту у Національному університеті біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Плодоовочівництво і виноградарство». 

У 2013 році вступила до аспірантури Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України за спеціальністю 06.01.07 – плодівництво. Основним напрямком досліджень було вивчення основних закономірностей створення високопродуктивних відсадкових маточників фундука.

У 2016 році здобула науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук успішно захистивши дисертацію на тему: «Обґрунтування елементів технології вирощування відсадків фундука в Правобережному Лісостепу України» за обраною спеціальністю.

Після закінчення аспірантури з 2016 року Н.О. Яремко працює в Інституті садівництва Національної академії аграрних наук на посаді молодшого наукового співробітника відділу розсадництва. Також є секретарем підкомітету «Садівництво» ТК 179.

У 2017 році переведена у відділ вірусології, оздоровлення та розмноження плодових і ягідних культур Інституту садівництва НААН України, де працювала на посадах молодшого, наукового та старшого наукового співробітника за тематикою розмноження горіхоплідних культур методом in vitro.

Із квітня 2023 року Н.О. Яремко працює завідуючою відділу вірусології, оздоровлення та розмноження плодових і ягідних культур Інституту садівництва НААН України.

Наразі разом з колегами Н.О. Яремко здійснює дослідження в рамках програми 19.01.02.01Ф «Розробити теоретичні основи системи розмноження і сертифікації садивного матеріалу плодових, ягідних і декоративних культур на безвірусній основі». Основною темою досліджень є розробка та оптимізація методів мікроклонального розмноження горіхоплідних культур, що включає етапи добору вихідних рослин, ініціації культури, підбору оптимальних параметрів розмноження, укорінення та адаптації до умов in vivo. 

Є авторкою 27 наукових праць. Проходить курси з підвищення кваліфікації в наукових установах НААН України та має відповідні сертифікати.

Ярута Ольга Якимівна
Ярута Ольга Якимівна

Посада: Секретар Ради молодих вчених

+380968659523
helha_@ukr.net
Резюме:

OСВІТА: вища (Національний університет біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Агрохімія і ґрунтознавство» закінчила у 2013 році

У 2018 закінчила аспірантуру без відриву від виробництва при Національному науковому центрі «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України».

ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ: англійська.

ПОСИЛАННЯ НА ПРОФІЛІ:


НАУКОВИЙ СТУПІНЬ: кандидат сільськогосподарських наук (2021). Спеціальність 06.01.09 – рослинництво. Тема  дисертаційної роботи «Оптимізація елементів технології вирощування беладони звичайної (Аtropa belladonna L.) для культивування в умовах Лісостепу України»

РЕЗЮМЕ:

Народилася 29 липня 1989 року, громадянка України. 

У 2018 закінчила аспірантуру без відриву від виробництва при Національному науковому центрі «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України».

Із 2014 р працювала молодшим науковим співробітником лабораторії квітково-декоративних і лікарських рослин в Інституті садівництва Національної академії аграрних наук України, с. Новосілки Києво-Святошинського р-ну Київської обл., з 2014 р.

Із 2023 р. працюю завідуючою лабораторії селекції та технології вирощування ягідних культур Інституту садівництва НААН України.

ІЗ КОЛЕКТИВОМ ВИКОНУЮ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА НАПРЯМОМ: «Розроблення системи оцінки вихідного селекційного матеріалу ягідних, малопоширених й горіхоплідних культур для удосконалення методології створення нових конкурентоспроможних сортів» 

ДОСЯГНЕННЯ:

Опубліковано 22 наукові праці, з них 13 праць написано без співавторів, 5 статей у фахових виданнях України, 3 – у виданнях, занесених до міжнародних наукометричних баз даних і науковому виданні іншої держави, 1 - авторське свідоцтво на сорт рослин.
Повернення до списку