Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
24.11.2022

Про діяльність Національної академії аграрних наук України в умовах воєнного стану

Ознайомившись з доповіддю президента Національної академії аграрних наук України академіка НААН Гадзала Я.М., Загальні збори  Національної академії аграрних наук України зазначають, що бойові дії на території України суттєво ускладнили діяльність наукових установ і підприємств Академії в поточному році, зокрема більше 30 наукових установ і підприємств потрапили під окупацію, майже 20 – у зону активних бойових дій. Зазнали пошкоджень об’єкти наукової інфраструктури Академії. Значна кількість працівників НААН змушена евакуйовуватись у пошуках безпечного місцезнаходження. За таких умов Президією Академії своєчасно були прийняті Постанови щодо роботи НААН в умовах воєнного стану в Україні; проведення весняно-польових робіт у наукових установах та підприємствах Академії; виконання науково-дослідних робіт в умовах збройної агресії рф та організації трудових відносин в умовах воєнного стану, а також розміщення окремих наукових установ, які потрапили в окупацію, а їх працівники евакуювались на територію, підконтрольну Україні. В цілому прийняті рішення сприяли організованій діяльності наукових установ і підприємств Академії в умовах воєнного стану.

Завдяки наполегливій праці трудових колективів установ і підприємств у поточному році в умовах воєнного стану наукові установи заклали в різних регіонах країни 64 демонстраційні полігони на території, підконтрольній Україні, було засіяно всі 217,2 тис. га ріллі НААН. Вчені Академії розробили і надали аграріям рекомендації щодо особливостей проведення весняно-польових робіт в умовах воєнного стану та обмеженого ресурсного забезпечення. На умовах кредитування наукові установи і підприємства Академії забезпечували сільськогосподарських товаровиробників насінням сільськогосподарських культур.

У наукових установах Академії в поточному році виконувались всі заплановані 1169 завдань за 43-ма програмами наукових досліджень, з них 553 – фундаментальних, 567 – прикладних та 49 – короткотермінових прикладних. 

Окрім проведення наукових досліджень, Президія НААН, наукові установи та підприємства активно підтримували Збройні Сили України, Територіальну оборону, а також забезпечували переміщених осіб, які постраждали від російської агресії, продуктами харчування та іншими необхідними речами. За цінами, які склались на даний час, науковими установами та підприємствами Академії надано допомоги Збройним Силам України та Територіальній обороні майже 27 млн грн.

Кожен новий день наближає нас до перемоги. Збройні Сили України на Харківщині та Херсонщині вже звільнили частину наших установ та підприємств, де ми повинні активно провести відновлювальні роботи.

У зв’язку із воєнним станом в Україні суттєво змінився й загальний процес виробництва сільськогосподарської продукції, в якому значно збільшилась витратна частка на енергоресурси, засоби живлення та захисту рослин, а порушення логістичних ланцюгів із експортування виробленої продукції за рубіж значно здешевили її. За цих умов виникає потреба у пошуку нових технологічних рішень, які можуть збалансувати витрати на виробництво і ціну на продукцію з метою отримання на даний час прибутку. Одночасно потребують науково-методичного супроводу роботи з оцінювання впливу військових дій на ґрунтові ресурси, агровиробничу діяльність та стан довкілля України, ліквідації наслідків збройної агресії, які створюють загрозу щодо продовольчої, екологічної і біологічної безпеки країни.

Враховуючи викладене вище, Загальні збори Національної академії аграрних наук України 
ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Доповідь президента Національної академії аграрних наук України академіка НААН Гадзала Я.М. «Про діяльність Національної академії аграрних наук України в умовах воєнного стану» схвалити.

2. Президії НААН та відділенням:

- розробити та впровадити систему заходів з оновлення матеріально-технічної бази наукових установ та підприємств Академії, які постраждали в результаті російської агресії;
- звернутись з клопотанням до Кабінету Міністрів України щодо зменшення відрахувань чистого прибутку державних підприємств НААН до рівня 15% (грудень 2022 р.);
- сприяти розвитку міжнародного науково-технологічного співробітництва вчених НААН шляхом використання механізмів міжнародної наукової кооперації, у першу чергу, міжнародних програм та співробітництва з інституціями Європейського дослідницького простору (постійно);

3. Відділенням НААН :

а) Відділенню землеробства, меліорації та механізації:

- забезпечити науковий супровід виконання заходів Національного плану дій щодо боротьби з деградацією та опустелюванням для досягнення нейтрального рівня деградації земель в Україні (у т.ч. тих, що зазнали наслідків впливу збройної агресії російської федерації), реалізації кліматичної політики у сільському господарстві (постійно);
- розробити пропозиції щодо внесення змін до завдань, показників та заходів, передбачених проектом Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро на період до 2024 р. в частині післявоєнного розвитку водного господарства України (постійно).

б) Відділенню рослинництва:

- розширити дослідження з біофортифікації (поліпшення харчової цінності) зерна шляхом підвищення в ньому біологічно цінних харчових компонентів за рахунок залучення нового вихідного матеріалу (листопад 2023 р.);
- поглибити дослідження з розроблення енергоресурсоощадних технологій вирощування, збирання, обробки і зберігання врожаю сільськогосподарських культур, які характеризуються підвищеним коефіцієнтом споживання природних і матеріально-технічних ресурсів (грудень 2025 р.);
- створити вітчизняні високопродуктивні сорти та гібриди сільськогосподарських культур біоенергетичного спрямування з підвищеним рівнем стійкості до хвороб та адаптивності до різних ґрунтово-кліматичних умов, що забезпечить підвищений вихід енергії з одиниці площі поля та зменшення її собівартості (грудень 2025 р.);
- надати до Президії НААН проєкт звернення до Мінагрополітики України з пропозиціями щодо підтримки і захисту вітчизняної селекції та насінництва (грудень 2022 р.).

в) Відділенню зоотехнії:

− обґрунтувати наукові напрями і завдання нових прикладних досліджень  з урахуванням проблем і потреб тваринництва, викликаних військовими діями (грудень 2023 р.);
− надати науково-консультативну допомогу суб’єктам племінної справи у тваринництві з підвищення ефективності їх діяльності та задоволення потреб сільськогосподарських товаровиробників у придбанні племінного поголів’я тварин (постійно).

г) Відділенню ветеринарної медицини:

− активізувати роботу у рамках виконання ініціативи «Протидія загрозам особливо небезпечних патогенів в Україні» щодо долучення до міжнародних грантових проєктів з проблем моніторингу поширення особливо небезпечних захворювань свійський та диких тварин, птахів та рептилій з використанням методів повногеномного секвенування (лютий 2023 р.);
− науковим установам Відділення у співпраці з практичною ветеринарною медициною активізувати роботу щодо своєчасної діагностики та профілактики ґрунтових інфекцій, особливо сибірки (березень 2023 р.).

д) Відділенню аграрної економіки і продовольства:

− визначити особливості функціонування аграрного сектору та розвитку сільських територій в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення (червень 2023 р.);
− розширити дослідження проблем розвитку аграрного сектора та сільських територій в умовах реалізації програмних заходів щодо вступу України в ЄС (постійно);
− розробити Проєкт стандарту Національної інфраструктури геопросторових даних в Україні як альтернативного джерела відомостей про об’єкти нерухомості в умовах відсутності доступу до Державного земельного кадастру під час дії воєнного стану (лютий 2023 р.);
− визначити напрями і пріоритети підвищення рівня продовольчої безпеки в Україні (травень 2023 р.);
− розробити механізми підвищення ефективності функціонування та конкурентоздатності підприємств переробної промисловості в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення з врахуванням інтеграції у європейський економічний простір (серпень 2023 р.).

е) Відділенню наукового забезпечення інноваційного розвитку: 

− спільно з Міжрегіональними науковими центрами забезпечити пропаганду результатів наукових досліджень установ Академії, які рекомендовані для використання суб’єктами агропромислового комплексу і територіальними громадами, з використанням сучасних інформаційних технологій (грудень 2023 р.);
− забезпечити розроблення проекту положення про порядок відчуження об’єктів права інтелектуальної власності в установах НААН (червень 2023 р.)

4. Відділенням Академії, головним установам із виконання програм наукових досліджень при формуванні тематики програм наукових досліджень НААН на 2023 – 2025 рр. врахувати фактичні і на перспективу потреби вітчизняного ринку в науково-технічній продукції (січень 2022 р.).

5. Відділенням Академії, Управлінню наукового забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку експериментальної бази:

- посилити контроль фінансово-господарської діяльності наукових установ та державних підприємств з метою поповнення спеціального фонду коштами, одержаними за послуги, які надають відповідно до їх основної та додаткової діяльності (постійно);
- розглянути на засіданнях відділень НААН питання оцінки ефективності використання майнових комплексів та земельних ресурсів установ і підприємств Академії з метою розроблення організаційних заходів щодо збільшення надходжень до спецфонду установ та спрямування їх на фінансування проведення наукових досліджень, оновлення матеріальної бази та лабораторного обладнання (березень 2023 р.).

6. Керівникам наукових установ і підприємств НААН:

− забезпечити виконання у повному обсязі всіх запланованих етапів наукових досліджень на 2022 р. за 1169 завданнями програмами наукових досліджень Академії (грудень 2023 р.);
- забезпечити збереження і оновлення матеріально-технічної бази наукових установ і підприємств (постійно);
- здійснити заходи щодо підвищення ефективності роботи дослідних господарств шляхом раціонального використання земельних ресурсів та основних фондів, підтримки розвитку насінництва і племінної справи, широкого впровадження новітньої науково-технічної продукції (постійно);
- забезпечити збереження та оновлення кадрового складу наукових установ шляхом запровадження системи ефективного матеріального стимулювання працівників (постійно);
- вжити заходів щодо документального оформлення відносин з надання допомоги структурам територіальної оборони у період воєнного стану (впродовж дії воєнного стану);
- продовжити надання допомоги Збройним Силам України (впродовж війни);
− продовжити роботу щодо співпраці з міжнародними організаціями та забезпечити активне представництво установ НААН на міжнародних конференціях, симпозіумах, конгресах тощо (постійно);
− здійснити заходи з гармонізації нормативної бази у відповідних галузях аграрного виробництва з нормативними актами та технічними стандартами Європейського Союзу, а також європейськими програмними документами щодо адаптації сільського господарства до змін клімату, нормування антропогенних навантажень на ґрунти та зменшення викидів парникових газів в аграрному секторі тощо (грудень 2025 р.).

7. Контроль за виконанням постанови Загальних зборів Національної академії аграрних наук України покласти на президента Академії академіка НААН Гадзала Я.М. 


Повернення до списку